Bodøsjøen Nettverk

Bodøsjøen Nettverk ble stiftet 11.januar 2018. Nettverket samarbeider med Jektefartsmuseet og har friluftsmuseet i Bodøsjøen som sin hovedarena. Nettverkets formål er å skape engasjement, levendegjøre, videreformidle og ivareta vår felles kulturarv.

De ulike lagene som inngår i nettverket innehar en unik samling av kunnskap og kompetanse. Denne kompetanseklyngen vil bidra til å skape muligheter for samskaping, utvikling og innovasjon. Dette er et fremtidsrettet og inkluderende samarbeid til glede for alle brukere av friluftsområdet, byen- og omlandets befolkning, samt alle involverte parter.

Nettverket arbeider nå med å skaffe midler for å kunne realisere et storbåtnaust på området, som også skal fungere som et aktivitetshus. Storbåtnaustet skal myldre av aktivitet og ivareta kunnskapsoverføring. Både barn, unge og voksne kan få lære seg håndverkstradisjoner og kulturarv, formidlet av erfarne og kunnskapsrike tradisjonsbærere.

Nettverket ønsker å ivareta ulike håndverkstradisjoner noe som krever både god plass til aktivitet, egnede lokaler og mulighet for oppbevaring av diverse utstyr.

Om vinteren skal Storbåtnaustet huse fembøringen Nordlendingen, samtidig som tradisjonell kystkultur deriblant behandling av trebåt, blir ivaretatt og videreformidlet til kommende generasjoner.


Nettverket skal arbeide for å engasjere til aktivitet, samt dele av sin kunnskap og kompetanse til alle som ønsker det.

Lag og foreninger som inngår i samarbeidet er:

Bodø Husflidslag

Kystlaget Salta

Nordlendingens Venner

Bodvin Vikingelag

4 H Bodø

Landbrukspensjonistene

Nyholms Skandses Compagnie

Anna Karolines Venneforening

Stiftelsen Bodø Museum

Logo Bodøsjøen nettverk